ENGLISH

Zašto volontirati?

Postoji mnogo razloga zašto biste se odlučili da volontirate. Ovo su samo neki od njih:

- pomažete rad "Nove generacije" i ostvarenju naše vizije
- radite nešto korisno, neobično i zanimljivo
- upoznajete nove ljude (velike i male)
- stičete iskustvo i vještine
- obogaćujete svoju ličnost, a i biografiju

U razgovoru sa našim volonterima saznaćete da stvarno uživaju volontirajući u našim volonterskim programima te da su radosni što učestvuju u stvaranju srećnijeg i sigurnijeg djetinjstva djeci koja koriste naše usluge. Stoga, zašto se i vi ne biste uključili i svojim angažmanom pomogli u stvaranju sretnijeg i sigurnijeg djetinjstva djeci i omladini!


Profil volontera

Volonter ili volonterska može biti svaka punoljetna osoba koja je motivisana da se razvija i unapređuje kao osoba i/ili profesionalac. Osoba koja je spremna da pruža podršku onima kojima je podrška potrebna, koja je aktivna, savjesna i odgovorna prema sebi i drugima, koja je spremna da kroz volontersko angažovanje aktivno učestvuje u doprinosu lokalnoj zajednici, jer time postaje zrelija, humanija i društveno korisnija osoba.

Volonterski programi u koje se možete uključiti:


Projekat: Stariji brat, starija sestra

Dužina volonterskog angažmana: minimalno jedna godina

Volonterske aktivnosti: Volonter/ka se druži minimalno jednom sedmično (najpoželjnije vikendom) sa djetetom uključenim u projekat. Uzrast djece je od 5 do 16 godina. Tokom druženja volonter/ka pomaže djetetu u učenju, pisanju zadaće, igra sa njim društvene igre, izlaze u grad (park, kino, pozorište, obilaze muzeje, tržne centre, autobusku i željezničku stanicu i sl.), a u cilju unapređenja socijalizacije i upoznavanja djeteta sa stvarnim životnim situacijama, obavezama i odgovornostima koje ima kao punopravni član društvene zajenice u kojoj živi. Zadatak volontera/ke je da pruži pozitivnu sliku djetetu, kao i pomoć i podršku u odrastanju, bez obrađivanja djetetovih problema iz prošlosti i porodične situacije.

Naša očekivanja od volontera/ke: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, obavezno javljanje djetetu/roditelju/staratelju u slučaju eventualne nemogućnosti dolaska po dijete u dogovorenom terminu, pisanje i dostavljanje mjesečnih izvještaja o zajedničkim aktivnostima sa djetetom, ponašanju i napretku djeteta u toku zajedničkog druženja (poboljšanje školskog uspjeha, socijalnih vještina, komunikacije, higijenskih navika i sl.), dolasci na redovne sastanke volontera i superviziju, poštovanje interne dokumentacije Udruženja Nova generacija kao i pravila uspostavljenih unutar sistema podrške djetetu koje je uključeno u projekat.

Šta mi nudimo volonteru/ki: bazičnu edukaciju koja će mu omogćiti lakši volonterski rad, grupnu i individualnu superviziju. Takođe, povremeno ćemo organizovati zajedničke radionice volontera/ki i djece, zajednička druženja i izlete. Mogućnost da razvija svoje socijalne i profesionalne vještine.

Svi volonteri/ke dobijaju potvrdu o volontiranju za definisani period.Projekti: Dnevni centar za djecu

Dužina volonterskog angažmana: minimalno 6 mjeseci

Volonterske aktivnosti: na osnovu unaprijed napravljenog volonterskog rasporeda u dogovorenom terminu volonter/ka dolazi u prostorije Dnevnog centra i provodi dio svog slobodnog vremena družeći se sa djecom (igranje društvenih igra, gledanje filmova, učestvovanje i/ili organizacija kreativnhi/ili edukativnih radionica, pomoć u učenju i pisanju zadaće i ostale aktivnosti po dogovoru).

Naša očekivanja od volontera/ke: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vrijeme, kreativnost i strpnjenje u radu i druženju sa djecom, ostavljanje čistih i urednih prostorija po završetku druženja, poštovanje internih dokumenata Udruženja Nova generacija.

Šta mi nudimo volonteru/ki: kratku edukaciju o radu Dnevnih centara i problemima djece koji su  korisnici, upoznavanje o načinima postupanja sa pomenutom kategorijom djece, pomoć i podršku u rješavanju nastalih problema u toku volontiranja, superviziju, mogućnost učenja i rada u našem Udruženju za sve kreativne, odgovorne i zainteresovane volontere/ke.

Svi volonteri/ke dobijaju potvrdu o volontiranju za definisani period.


Projekat: Plavi telefon

Dužina volonterskog angažmana: minimalno devet mjeseci

Volonterske aktivnosti: minimalno 4 sata sedmično, na osnovu unaprijed utvrđenog volonterskog rasporeda. U dogovorenom terminu volonter/ka dolazi u prostorije Udruženja i angažuje se na odgovaranju na pozive na savjetodavnoj liniji. Pozivi mogu biti vezani za prijavu nasilja nad djecom, zanemarivanje djece, radnu eksploataciju i druge oblike eksploatacije djece, zatim druge teme vezane za odrastanje djece kao što su gubitak, tugovanje, međuljudski odnosi sa roditeljima, nastavnicima, drugarima, seksualnost i sl. Volonteri/ke daju savjete i smjernice djeci, roditeljima i stručnjacima vezano uz navedenu problematiku.

Naša očekivanja od volontera/ke: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vrijeme, domišljatost i strpljenje u razgovoru sa pozivaocima, primjena tehnika razgovora usvojenih edukacijom, poštovanje internih dokumenata Udruženja Nova generacija, vođenje urednih evidencija poziva i prisustvovanje redovnim supervizijskim sastancima. Prednost za volonterski angažman imaju studenti humanističkih nauka, ali se mogu prijaviti svi oni studenti koji misle da bi svojim ličnim karakteristikama i afinitetima te motivacijom za usvajanje novih vještina mogli da odgovore na zahtjeve rada savjetodavne linije. Svi volonteri/ke prvo prolaze intervju na kojem moraju da zadovolje kriterije Udruženja za angažman u okviru ovog volonterskog programa. Nakon toga volonteri/ke prolaze obuku od 40 sati. Obuke se sastoji od 15 sati edukacije iz Osnova savjetodavnog rada na liniji za djecu, 20 sati Asertivnog treninga i 5 sati intenzivnih vježbi simuliranih poziva. Nakon obuke, volonteru/ki se dodeljuje mentor/ka sa kojim se on priprema za pozive na liniji.  

Šta mi nudimo volonteru/ki: edukaciju o oblicima nasilja nad djecom, zanemarivanju i eksploataciji djece, karakteristikama ovih pojava, tehnikama rada na Plavom telefonu, tehnikama telefonskog savjetovanja, pomoć i podršku u rješavanju nastalih problema u toku volontiranja, trening Asertivne komunikacije, redovne grupne supervizije, mogućnost individulanih supervizija i mogućnost kontinuiranog učenja i usavršavanja.
Nakon minimalno 9 mjeseci volontiranja, a po završetku angažmana, volonteri/ke dobijaju potvrdu o volonitranju sa navedenim edukacijama koje je prošao/la i broju volonterskih sati.
 

Projekat: Učešće u humanitarnim akcijama i promotivnim aktivnostima

Dužina volonterskog angažmana: povremeno – po pozivu

Volonterske aktivnosti: Na osnovu unaprijed napravljenog volonterskog rasporeda u dogovorenom terminu volonter/ka dijeli promotivni materijal na određenoj lokaciji, odnosno učestvuje u prodajnoj izložbi ili nekoj drugoj aktivnosti koja se organizuje u okviru humanitarne ili promotivne akcije.

Naša očekivanja od volontera/ke: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vrijeme, poštovanje Politike zaštite djeteta.

Šta mi nudimo volonteru/ki: sticanje novih iskustava, znanja i vještina, uključivanje u humanitarni rad Udruženja, ostvarivanje novih kontakata.

Svi volonteri/ke dobijaju potvrdu o volontiranju za definisani period.

Prijava za volontere


Prijavu za volontere možete preuzeti u sljedećim formatima: i .
Uredno popunjenu i potpisanu prijavu nam možete dostaviti:

- imejlom na adresu volontiraj@novageneracija.org
- lično ili poštom na adresu: Njegoševa 23, 78000, Banjaluka, BIH
- faksom na 051 923 270

U slučaju bilo kakvih nedoumica, javite se e-mailom na info@novageneracija.org i opišite problem.

Volonteri će biti kontaktirani u skladu sa potrebama organizacije i brojem raspoloživih mjesta.


Ukoliko imate ideje za neke aktivnosti koje nisu obuhvaćene našim volonterskim programom ili ideju za neke kreativne i edukativne radionice za naše mališane, SLOBODNO NAM SE OBRATITE.

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Realizovani projekti i akcije