ENGLISH

EDUKACIJE

Obrazovanje za društvenu pravdu - program za odrasle


(Licencirani program edukacije COI Step by Step-a, više o organizaciji možete pronaći na stranici http://www.sbs.ba/ )

Obrazovanje za društvenu pravdu je program koji podrazumijeva aktivan pristup borbi protiv predrasuda i stereotipa u cilju iniciranja pojedinačih aktivnosti, preispitivanja i suprotstavljanja vlastitim i institucionalnim represivnim ponašanjima.
Program za odrasle nudi učesnicima/cama dublje razumijevanje stereotipa, predrasuda i diskriminacije, povećava osjetljivost za prepoznavanje mehanizama koji vode do stvaranja i održavanja različitih sistema dominacije i opresije i inicira razvoj kapaciteta za promjene na ličnom, profesionalnom i institucionalnom nivou.

Ciljevi edukacije:
• Uočavanje kompleksnosti identiteta i njegova promjenjivost,
• Razumijevanje načina na koji naš identitet utiče na način na koji vidimo svijet oko sebe,
• Sticanje uvida u značaj konteksta i njegovu ulogu u posmatranju, razumIijevanju i formiranju stavova,
• Sticanje uvida u važnost izlaženja iz utvrđenih okvira tumačenja realnosti,
• Osvješćivanje teškoća u interpretiranju podataka na osnovu nedovoljnih informacija,
• Uočavanje kako interpretacije ograničavaju pravo spoznavanje ljudi, događaja i svijeta oko nas,
• Razumijevanje nastanka i funkcionisanja predrasuda i stereotipa,
• Uočiti načine na koje se opažaju različitosti,
• Uočiti mehanizme nastajanja stereotipa, brzinu kojom se vrše generalizacije,
• Uočiti načine na koje stereotipi djeluju: kako način na koji nas drugi opažaju utiče na to kako opažamo sebe,
• Razlikovanje opservacije od interpretacije, kao način za prevazilaženje stereotipnog mišljenja,
• Razlikovanje činjenica/ opažanja od tumačenja i vrjednovanja kao polazišta za identifikovanje potencijalnih uzroka određene pojave,
• Razvijanje svijesti o tome da su naše interpretacije i vrjednovanja/evaluacije lično i kulturalno uslovljene ,
• Upoznavanje sa DIE/DIV modelom nastajanja stereotipa,
• Shvatanje problema vezanih za dinamiku koja postoji između manjine i većine, uključujući i rizike koje nosi proces integracije i interkulturalizma,
• Shvatanje različitih potreba koje su povezane sa procesom integracije i interkulturalizma,
• Bolje razumijevanje moći i odnosa moći, kao i efekata pripadanja privilegovanoj grupi u odnosu na pripadanje grupi koja nije privilegovana,
• Učesnici/ce će postati svjesniji/e važnosti šutljive većine u procesu davanja podrške nasilju,
• Učesnici/ce će postati svjesniji/e strategija kojima se može uticati i aktivirati ta šutljiva većina da pokuša da prekine krugove nasilja.

Način rada
Trening pokriva sve navedene teme i najčešće se organizuje kao dvodnevna, trodnevna ili četvorodnevna edukacija u zavisnosti od broja sati edukacije. Minimalan broj sati je 12 a maksimalan 24. Članovi grupe se ne mijenjaju u toku trajanja edukacije. Broj učesnika po grupi je od 20 do 25 učesnika.
Edukacija je bazirana na radioničarskom principu i bazirana je na teoriji i praksi. Sveukupno, na teoriju odlazi oko 35% radionice, a na aktivnosti i obradu oko 65%. Ovakva kombinacija teorije i praktičnih aktivnosti pravi balans između kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Uz obuku učesnici/ce dobijaju i priručnik sa pojmovima i teorijskim postavkama na kojima se program bazira.

Edukaciju vode:
- Maša Mirković, diplomirana socijalna radnica (biografija)
- Dario Lipovac, magistar psihologije, (biografija)

 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri