ENGLISH

Realizovani projekti i akcije:


Kutak za djecu

Bosna i Hercegovina je u maju 2014. godine pogođena velikim poplavama u kojima je veliki broj gradova, opština i sela potopljen. Veliki broj djece je direktno ugrožen nedavnom katastrofom. S ciljem da se djeci I njihovim porodicama pruži podrška u prevazilaženju ove situacije Organizacija Save the Children širom zemlje otvara Kutke za djecu.
Kutak za djecu je način direktnog rada sa djecom koji Save the Children provodi širom svijeta, kada god dođe do neke krizne situacije, čime se nastoji da se hitno obezbjedi siguran prostor gdje djeca mogu biti sklonjena I bezbjedna, kada postoji bilo kakva opasnost ili rizik po njihovo psiho-fizicko zdravlje I sigurnost. U Banjoj luci, Kutak za djecu pokreće Udruženje Nova generacija u saradnji sa Save the Children koji finansira UNICEF, SDC – Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini BiH i SIDA Švedska agencija za međunarodnu saradnju.
Kutak za djecu je prostor koji omogućava djeci da nastave da uče i da se razvijaju u toku i odmah nakon krizne situacije. Kutak za djecu pruža najmlađima sigurno okruženje koje im pomaže da povrate osjećaj normalnosti i strukture kroz organizirane aktivnosti za igru, druženje, učenje. Ove aktivnosti će pomoći djeci u oporavku od pretrpljenih trauma i šoka uzrokovanih nedavnim poplavama i klizištima u BiH.
U Banjoj luci Kutak za djecu će biti smješten u OŠ Borisav Stanković u naselju Lazarevo i radiće svakog radnog dana od 11 do 15 časova, do sredine novembra.


Više znanja, više mogućnosti

Radeći godinama u oblasti socijalne zaštite djece, Udruženje Nova generacija je prepoznala potrebu da se na jednom mestu integrišu informacije o uslugama i pružaocima usluga za djecu u riziku na teritoriji BiH. Pilot projektom Više znanja, više mogućnosti, integrisaće se navedene informacije za 5 gradova BiH, te će na jednom mjestu građani moći da se informišu koje se sve socijalne usluge nude u tim gradovima i kako da dođu do tih usluga.
Projekat je finansiran od Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) a sprovodi se u partnerstvu sa Humanitarnim udruženjem Altruist iz Mostara, Udruženje žena "Nada" iz Prijedora, Udruženje "Zemlja djece" iz Tuzle i Udruženje građana "Oaza" iz Trebinja.
Stranica će sadržati bazu udruženja i institucija koji pružaju socijalne usluge za djecu u riziku, u pet gradova BiH, kao i bazu literature i istraživanja iz ove oblasti i otvoreni forum preko kojeg će građani moći da postavljaju pitanja koja su u vezi sa pružanjem socijalnih usluga za djecu u riziku, i da dobiju odgovore.


Sigurna kuća za djecu

Početkom 2015. godine Sigurna kuća za djecu je zatvorena jer nismo mogli obezbijediti dovoljno finansijskih sredstava za njen opstanak.

Sigurna kuću za djecu pod nazivom "Dječija kuća - sigurno mjesto" namjenjena je za djecu žrtve nasilja i eksploatacije. Ovo je prva sigurna kuća namjenjena isključivo za djecu. U sigurnoj kući rade obučeni psiholozi, socijalni radnici i vaspitači, a kapacitet je 14 ležajeva.
Smještajem djece žrtava nasilja i  ekspolatacije u sigurnu kuću, sprovodi se zaštitna mjera kako bi se žrtva fizički i psihički zaštitla od počinioca nasilja i/ili eksploatatora odnosno da se djetetu pruži zaštita života, tjelesnog integriteta i duševnog zdravlja te spriječi daljnje zlostavljanje i zloupotreba.
Djeci žrtvama smještenim u sigurnu kuću je obezbjeđeno 5 obroka u toku dana te razne kreativne i rekreativne aktivnosti.
Djeca se uključuju i u školski sistem, obezbjeđena im je zdravstvena njega i zaštita.
Prilikom smještaja djece u sigurnu kuću obezbjeđen im je adekvatan stručni pristup pri prijemu, u toku adaptacionog perioda, kao i u toku individualnog i grupnog rada sa djetetom.
Za svaku žrtvu se u roku od sedam dana izrađuje individualni program tretmana korisnika (terapijski, vaspitno – obrazovni rad, okupaciono angažovanje, kulturno–zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i drugo), te se stvaraju uslovi za uspostavljanje ili održavanje kontakta sa porodicom, srodnicima i okolinom.
U toku implementacije ovog projekta uspostavljena je saradnja sa Centrom za socijalni rad Banjaluka. Budući da će djeca koja se smještaju biti i iz drugih opština u RS pa i u BiH, ostvariće se partnerstvo i saradnja i sa drugim centrima za socijalni rad.
Pored toga, ostvarena je saradnja i sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Ministarstvom sigurnosti BiH.
U toku svog rada Udruženje je ostvarilo i saradnju sa policijom, Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Službom za poslove sa strancima i Tužilaštvom, te će se saradnja sa ovim institucijama svakako nastaviti i na ovom projektu i aktivnostima.


Projekat "Za žene da znaju"

Projekat „Za žene – da znaju“ je nastavak saradnje sa organizacijama Inicijativa i civilna akcija ( ICVA ) iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, a uz podršku Evropske unije. U 2013. godini smo sproveli istraživanje na temu diskriminacije žena u pravosuđu, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i prilikom zapošljavanja te nismo dobili zadovoljavajuće rezultate. Upravo zbog toga, projekat za „Za žene – da znaju“ je imao za cilj edukaciju žena, prevenstveno iz ruralnih područja, o pojmu diskriminacije i ravnopravnosti polova. Aktivnostima projekta smo uticali na povećanje nivoa znanja žena o ovom problemu i na promjenu njihove svijesti po pitanju diskriminacije i neravnopravnosti. Projektom je obuhvaćeno 20 mjesnih zajednica na teritoriji grada Banjaluke te je podijeljen promotivni materijal sa smjernicama i informacijama kada i od koga mogu da traže pomoć kada se nađu u neravnopravnom i diskriminišućem položaju.


Projekat "Svojim rukama ka rješenju"

Fondacija „Mozaik“ u okviru projekta „All Inclusive“ podržala je projekt Udruženja Nova generacija pod nazivom „ Svojim rukama ka rešenju“. Cilj projekta je povećanje samostalnosti mladih ljudi ugroženih kategorija, bez obrazovanja ili sa stečenim nekonkurentnim zanimanjem, kroz obuke u sticanju različitih praktično primjenjivih vještina.
40 mladih ljudi (mladi doma „Rada Vranješević“, korisnici udruženja „Zdravo da ste“, mladi iz porodica evidentiranih u Centru za socijalni rad i mladi korisnici Dnevnog centra za decu žrtve porodičnog nasilja) starosti od 15 do 30 godina će do 15. aprila 2015. godine proći jednu od obuka u skladu sa njihovim interesovanjima. Obuke koje će se održati su: osnovni kurs moleraja, kurs za pravljenje gel-noktiju, osnovni kurs varenja, osnovni kurs popravke bicikala, kurs o osnovama uzgoja voća i povrća u plasteniku, osnovni šnajderski kurs, osnovni kurs izrade solarnih igračaka i kreativne radionice (ovladavanje decoupage tehnikom, različitim tehnikama pravljenja nakita i slikanja po staklu). Dobijanjem osnovnih znanja i vještina koje će moći praktično primijeniti u budućnosti, mladi koji imaju manje mogućnosti za dobijanje zaposlenja mogli bi ostvariti veći stepen samostalnosti, čime bi se smanjio pritisak na sistem socijalne zaštite i poboljšala njihova socijalna integracija u društvo.


Projekat "Maslačak"

U svom radu, Udruženje “Nova generacija” je prepoznalo potrebu djelovanja u oblastima reintegracije, psihološkog osnaživanja i emocionalne podrške djece žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH, kao i u prevenciji i informisanju javnosti i djece o ovom problemu.
Kroz aktivnosti individualnog i grupnog savetodavnog rada te kreativnih radionica sa djecom smještenom u sigurnoj kući radiće se na emocionalnom osnaživanju i reintegraciji djece žrtava ili potecijalnih žrtava trgovine ljudima i nasilja. Kroz promotivne aktivnosti uticaćemo na podizanje svijesti javnosti o ovom problemu a kroz seminar za zaposlene u oblasti prosvjete i socijalne zaštite zamišljena je kratka edukacija stručnjaka na temu trgovine ljudima, posebno djecom.
Projektom će biti obuhvaćena sva djeca smještena u Sigurnu kuću u periodu realizacije projekta (10 mjeseci) kao i određeni broj profesionalaca iz ove oblasti.


"Nisam na prodaju"

Udruženje Nova generacija treću godinu za redom obilježava 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ove godine, pored obilježavanja ovog datuma, planirane su i aktivnosti koje su usmjerene na kreativne radionice sa banjalučkim srednjoškolcima; izrada nakita, slikanje na staklu i decoupage tehnika koje će trajati od 24. juna pa do kraja avgusta, a sve radove ćemo izložiti na velikoj humanitarnoj prodajnoj izložbi 18. oktobra. Sredstva će biti iskorištena za rad sa djecom koja su smještana u Sigurnu kuću za djecu – Dječija kuća sigurno mjesto.
Srednjoškolci će, na ovim radionicama, pored novog znanja, imati priliku da se druže, kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme preko raspusta , ali i da nauče nešto više o pojmu trgovine ljudima.
Početkom školske godine ćemo organizovati i radionice po srednjim školama za učenike iz Savjeta učenika, biraćemo najbolji najbolji rad na temu trgovine, a sve to zajedno ćemo predstaviti našem gradu Banjaluci na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Ovaj projekat je podržan od strane njemačke vladine organizacije GIZ, a implementira se u saradnji sa Centrom za socijalni rad Banjaluka, Državnom agencijom za istrage i zaštitu ( SIPA ) i Ministarstvom sigurnosti BiH.


Istraživanje o sprječavanju diskriminacije žena

Udruženje Nova generacija, u saradnji sa nevladinim organizacijama Inicijativa i civilna akcija (ICVA) i Zemlja djece, uz podršku Evropske unije, sprovodi istraživanje u okviru šireg projekta vezanog za sprječavanje diskriminacije žena u BiH. Istraživanje po regijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH se odnosi na potrebe i prakse obrazovnih, zdravstvenih institucija i institucija u oblasti rada i zapošljavanja u implementaciji evropskih standarda u sprječavanju diskriminacije žena, kao i primjeni Zakona o ravnopravnosti polova BiH i Zakona o zabrani diskriminacije BiH.
Rezultati istraživanja o spremnosti, kapacitetima i potrebama institucija u obrazovanju, zdravstvu, radu/zapošljavanju u primjeni standarda za zaštitu žena od diskriminacije biće korišteni za razvoj budućih programa za unaprjeđenje položaja žena u BiH društvu, a nadamo se i kao pomoć u definisanju unutrašnjih procedura i pravilnika u institucijama u skladu sa potrebama i zakonima u BiH kao i standardima Evropske unije.

Rezultati istraživanja, sa preporukama, će biti dostupni u oktobru 2013. godine./p>


Istraživanje o učinku programa "Sprječavanje nasilja nad djecom u BIH"

Nezavisni Monitoring Tim za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, koji čini 7 nevladinih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, provodi Istraživanje o učinku programa sprečavanja nasilja nad djecom. Istraživanje će se sprovesti u 100 vaspitno-obrazovnih ustanova širom BiH, u periodu maj-juni 2013. godine. Udruženje „Nova generacija“ Banja Luka je jedna od članica ovoga Tima, koja će u sklopu ovoga Programa uraditi istraživanje na području Unsko-sanskog kantona i u Banjaluci i Prijedoru - Republika Srpska. Istraživanje podrazumjeva popunjavanje jednostavnog upitnika u kojem djeca iznose svoje stavove i mišljenja o problemu i oblicima nasilja nad djecom u njihovom okruženju. Upitnik je anoniman i radi se isključivo na dobrovoljnoj osnovi.
Istraživanje će biti urađeno u skladu sa Politikom zaštite djece i Etičkim kodeksom istraživanja o djeci i sa djecom u BiH, kao i saglasnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te nadležnih entitetskih odnosno kantonalnih ministarstava obrazovanja.
Saznanja iz upitnika će nam pomoći da dobijemo relevantne podatke o postojanju i učinkovitosti programa za sprečavanje nasilja nad djecom u BiH, kao i da daju preporuke za razvijanje konkretnih mjera i programa za prevenciju i smanjenje nasilja nad djecom, te poboljšanje života i prava djece u Bosni i Hercegovini.


Osposobljavanje za samostalan život

Ideja za projekat proizašla je iz potrebe za dodatnim profesionalnim osposobljavanjem mladih za samostalan život u zajednici. Kroz aktivnosti direktne edukacije i radionički rad sa djecom završnih godina srednje škole, odnosno starijim maloljetnicima koji ne pohađaju srednju školu, pružen je besplatan vid sticanja vještina koje bi polaznici mogli da iskoriste u budućnosti. Polaznici su bili djeca i mladi, korisnici Dnevnog centra za djecu Udruženja „Nova generacija“, korisnici JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, korisnici MDD Merhamet Banja Luka i brojnih drugih organizacija i udruženja. U projektu je realizovan kurs osnovne obuke rada na računaru, kurs-radionica izrada nakita i kurs-radionica slikanje na staklu. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno oko 30 djece, sa podjednakom zastupljenošću oba pola.


Edukacija mladih bez roditeljskog staranja za život u lokalnoj zajednici

„Nova Generacija“ je tokom 2005. godine implementirala projekat „Edukacija mladih bez roditeljskog staranja za život u lokalnoj zajednici“, koji je finansiran od strane italijanske NVO Ai. Bi. Associazione Amici dei Bambini.
Značajan procenat djece u domskom smještaju ispoljava različite psihosocijalne probleme što otežava njihovu adaptaciju, uspjeh u školovanju profesionalno osposobljavanje i uspostavljanje odgovarajućih socijalnih odnosa kao pripreme za samostalan život. Ovo je posebno važno jer nakon završetka institucionalnog smještaja najveći problem djece je neodgovarajuća pripremljenost za život u lokalnoj zajednici. Zato se često nastavlja krug neadaptiranog ponašanja i reprodukuju socijalni problemi.
Pored standardnih sadržaja i metodologije pomoći djeci, neophodno je uvesti oblike rada koji će dati odgovarajuće rezultate, posebno u iznalaženju načina za bolju socijalnu integraciju djece u lokalnu zajednicu. Ovaj program zasnovan je na ekološkim modelima (kontinuiranom ljudskom kontaktu i dinamičkoj interakciji između djece i odraslih volontera), bez težnje da suzbije „patološko“ ponašanje, već nudi usmjerenje ka zdravlju, razvoju i budućnosti.
Kroz projektne aktivnosti dugoročni cilj je razvijanje i unapređenje sposobnosti mladih u domu za bolju adaptaciju, pobošljšanje uspjeha u školi, usmjeravanje ka izboru zanimanja i životnoj orjentaciji bez izraženih sukoba sa socijalnom zajednicom.

Liječenje i rehabilitacija alkoholizma kao bolesti - Klub liječenih alkoholičara

Klub liječenih alkoholičara na najbezbolniji način pruža alkoholičaru ono što mu je određeno: grupu pacijenata sa manje-više jednakim problemima i potrebama i onoliko autoriteta koliko on u datom trenutku može prihvatiti.
Osnovni zadatak ovog projekta je da olakša i osigura potpunu i trajnu apstinenciju. Organizovana djelatnost u Klubu animira sve pacijente i terapeuta, pa se izgrađuju zajednički stavovi koji dovode do novog socijalnog obrasca ponašanja. Radi se, ustvari, o efikasnom tretmanu u liječenju i rehabilitaciji, koji se odvija na bazi humanizacije i poštovanja ličnosti pacijenta.

Projekat "Za život"

Projekat „Za Život“ je projekat namijenjen za svako pojedinačno dijete bez roditeljskog staranja koje živi u Ustanovama za napuštenu i nezbrinutu djecu (institucijama).
Kroz aktivnosti projekta predviđeno je da se za svako pojedinačno dijete, bazirajući se na specifičnosti situacije kao i na sprecifične potrebe svakog djeteta, napravi plan aktivnosti i integrisanih intervencija u saradnji sa ostalim nadležnm institucijama kao i organizacijama. Projekat „Za Život“ je projekat koji prati dijete u instituciji, ali i u fazama reintegracije u porodični kontekst (bilo da se radi o prirodnoj, hraniteljsko/starateljskoj i usvojiteljskoj porodici) sve do potpunog pozitivnog rješenja, kako za dijete, tako i za porodicu. Kroz aktivnosti ovog projekta najviše ćemo se fokusirati na zadovoljavanje potrebe djeteta za porodicom.

Rodni stereotipi kao uzrok nasilja nad ženama i djevojčicama

Predsjednik UG “Nova generacija” Bojan Arula je, od strane Udruženja „Udružene žene“, u svojstvu eksperta za nasilje u porodici, angažovan na istraživanju o rodnim i polnim stereotipima i njihovoj vezi sa nasiljem nad ženama i djevojčicama. Istraživanje je provedeno u pet gradova Republike Srpske i pet srednjih škola: Gimnazija Banja Luka, Gimnazija Derventa, Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje, Srednja mješovita škola „Ivo Andrić“ Višegrad i Srednja stručna i tehnička škola Gradiška. Projekat je finansijski podržao „UNIFEM“.

Socijalne i psihološke radionice

“Nova generacija” je tokom 2008. i 2009. godine realizovala niz socijalnih i psiholoških radionica sa ciljem razvoja i unapređenja socijalne inteligencije i kreativnosti kod mališana iz Dječijeg doma „Rada Vranješević“. Radionice se održavaju svake subote sa grupom od 12 mališana, uzrasta do 10 godina, za koje je ocijenjeno da im je ovaj vid pomoći neophodan. Trajanje jedne radionice je jedan i po čas, a realizuju ih naši profesionalci sa iskustvom u radu sa djecom, diplomirani psiholog i diplomirani socijalni radnik.

Uljepšajmo Božić

Akcija „Uljepšajmo Božić“ je kampanja kojom se nastoje prikupiti sredstva za kupovinu slatkiša, igračaka, školskog pribora, garderobe i ostalih sitnica kojima bi se uljepšali praznični dani mališanima iz dječijih domova Republike Srpske. Tim povodom je obezbijeđen i kratki humanitarni broj preko kojeg će se skupljati dio sredstava namijenjen ovoj akciji. Akcija je otvorena za sve ljude dobre volje, pojedince i organizacije koji bi željeli uzeti učešće i podržati ovaj vid solidarnosti sa našim mališanima bez roditeljskog staranja. Predviđeno je da akcija ima veliku medijsku promociju od 1. decembra. U tu svrhu planirano je snimanje pjesme i spota sa mališanima i poznatim ličnostima javnog života, kratki dokumentarni film, prezentacija i promocija humanih projekata koji se provode u ovim institucijama, aukcija slika i radova djece iz doma, te uvezivane sa drugim akcijama sličnog karaktera koje planiraju neki od naših partnera. Takođe je predviđeno da se dio sredstava prikupljenih aktivnim učešćem mališana, usmjere u druge dvije ustanove: Čirkin polje kod Prijedora (za mentalno zaostalu djecu) te Zavod za žensku djecu i omladinu u Višegradu.

Rekreacija i rehabilitacija djece RS

Javni fond dječije zaštite Republike Srpske je 2003 godine pokrenuo projekat Rekreacija i rehabilitacija djece Republike Srpske kojim je omogućeno mališanima iz svih gradova republike da se besplatno odmaraju u Kumboru. Dvije godine za redom, na samom početku projekta, studenti socijalnog rada, volonteri UG „Nova generacija“, učestvovali su kao vaspitači u ovom sjajnom projektu. Projekat traje i danas, a volonterski servis je preuzela sestrinska organizacija Nove generacije, Unija studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta.

Prevencija i zaštita zdravlja djece u osnovnim i srednjim školama

U saradnji sa Udruženjem psihologa Republike Srpske, Unija studenata socijalnog rada i UG „Nova generacija“ implementirali su projekat koji će kasnije omogućiti izmjenu Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Naši volonteri, apsolventi socijalnog rada, zajedno sa svojim kolegama sa psihologije, cijelu školsku godinu su radili u pet banjalučkih srednjih i osnovnih škola, te svojim znanjem, trudom i zalaganjem postigli značajne rezultate. Zahvaljujući njima, u pomenuti zakon uspjeli smo da ubacimo preporuku da se u svakom stručnom timu u školi nalazi i jedan socijalni radnik. Danas je, na području Banjaluke, veliki broj škola zaposlio socijalne radnike čime se povećava šansa za pravovremeno reagovanje i saniranje socijalnog slučaja kojim mogu biti pogođena djeca u školama.

Promocija hraniteljstva

Saradnja UG „Nova generacija“, Unije studenata socijalnog rada, Pro Familije i Centra za socijalni rad Banja Luka traje i do danas, a počeća je projektom Promocija hraniteljstva. Cilj je bio da se aktivno radi na deinstitucionalizaciji, te da se identifikuju i educiraju potencijalne kvalitetne hraniteljske porodice za mališane koji su iz bilo kojeg razloga ostali bez roditeljskog staranja. Rezultati ovog projekta vidljivi su i danas. Banjalučki centar za socijalni rad u institucijama ima smješteno manje od 10 mališana, dok ih se preko 150 nalazi u nekom vidu porodičnog smještaja, odnosno u hraniteljlskim porodicama. Deinstitucionalizacija na djelu!

Promocija i razvoj volonterizma

U saradnji sa Omladinskim komunikativnim centrom, „Nova generacija“ je angažovala svoje članove kao mentore srednjoškolcima koji su željeli da daju svoj doprinos volontiranjem u ustanovama socijalne zaštite. Institucije koje su bile obuhvaćene ovim projektom bile su Dječiji dom „Rada Vranješević“, Centar „Zaštiti me“, Socijalno gerijatrijski centar Banjaluka i Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Druga šansa za školovanje

Još jedan dobar primjer saradnje sa Centrom za socijalni rad i Unijom studenata socijalnog rada, podržan od Save the Children UK! Ciljna grupa su bili dječaci i djevojčice koji su bili u sukobu sa zakonom, te su kao posljedicu neadekvatnog ponašanja imali gubitak prava na školovanje. Svako dijete koje je bilo uključeno u projekat imalo je svog volotera-vaspitača sa kojim je aktivno radio na savladavanju školskog gradiva. Bila je obezbijeđena i redovna praksa onima čiji je nastavni plan i program to zahtjevao, a kao rezultat smo imali 100% završetak srednjeg školovanja za djecu koja su bila uključena u projekat.

Edukacija studenata socijalnog rada za pomoć traumatizovanoj djeci i mehanizmima savladavanja trauma

U saradnji sa našim partnerima iz Sarajeva Udrugom „Narko NE“, organizovana je edukacija studenata socijalnog rada za pomoć traumatizovanoj djeci i mehanizmima savladavanja trauma. Edukacija je trajala tri dana, a predavači su bili stručnjaci iz ove oblasti koji rade sa traumatizovanom djecom u Švajcarskoj. Na ovaj način smo nastojali da podignemo kapacitete budućih profesionalaca koji će raditi sa djecom.

Edukacija studenata i profesionalaca na temu "Trauma i pomirenje"

U saradnji sa Humanitarno-karitativnom organizacijom „Kruh Sv. Ante“ iz Sarajeva, UG „Nova generacija“ je dvije godine za redom educirala ukupno 40 profesionalaca i studenata socijalnog rada na temu traume i pomirenja. Seminar se sastojao iz tri kursa po dva dana. Prvi kurs je održan u Banjaluci, dok su druga dva održana u katoličkom samostanu u Rami i Sarajevu u kojima su, pored naših profesionalaca, učestvovali i drugi profesionalci iz naše zemlje.

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri