ENGLISH

EDUKACIJE

Obrazovanje za društvenu pravdu - program za djecu


(Licencirani program edukacije COI Step by Step-a, više o organizaciji možete pronaći na stranici http://www.sbs.ba/ )

Program za rad sa djecom omogućava profesionalcima/kama da razumiju filozofiju socijalne pravde i promovišu principe socijalne pravde tako što kod djece razvijaju sposobnosti za interakciju sa ljudima iz različitih kultura na prilagođen i empatičan način, podučavaju djecu da razumiju vrijednost i bogatstvo u različitosti, uvode kritično mišljenje o predrasudama kako bi djeca znala prepoznati pogrešna tumačenja, stereotipe i predrasude kojima su izložena i njegovanjem sposobnosti djece da budu uporni u borbi protiv predrasuda bilo prema njima samima ili prema drugima.

Ciljevi edukacije:
• omogućiti djeci da se upoznaju na način na koji nije uobičajen i pružiti priliku da razmisle o sličnostima koje ih povezuju
• omogućiti djeci da uvide da u isto vrijeme mogu da pripadaju većem broju grupa; da uvide da mogu da budu član neke grupe, ali da sačuvaju svoju individualnost te da uvide da smo ponekad u istoj grupi sa ljudima od kojih se inače veoma razlikujemo
• omogućiti djeci da osvjeste svoje snage i kvalitete i kreirati atmosferu da se djeca na osnovu ličnih kvaliteta povežu sa drugima
• omogućiti djeci da uvide po čemu su posebi i jedinstveni, a po čemu su slični sa drugima
• ukazati na postojanje različitosti, njihovu važnost i dragocjenost; ukazati na mogućnosti prevazilaženja straha od različitosti te podstaći djecu da uoče razlike koje postoje među ljudima i da se prema njima odnose sa poštovanjem
• omogućiti djeci da uvide razlike u bojama koje postoje među ljudima
• podstaći djecu da dožive iskustvo kako je biti dio većine ili manjine, osvijestiti strategije koje koristimo da bismo bili dio većine te osvjestiti osjećaj satisfakcije da budemo dio većine ali i kada nam odgovara da smo dio manjine
• kreirati opuštenu atmosferu, povezati djecu na neobičan način i podstaći osjećaj zajedništva
• podstaći djecu da razmišljaju o odnosu cjeline grupe i pojedinca, o načinima nastajanja stereotipa, te podstaći ih da uvide odnose između opšteg (SVI), posebnog (NEKI) i pojedinačnog (NIKO KAO JA)
• podstaći djecu da razmišljaju o razlozima za otvorenost i zatvorenost grupe

Način rada:
Trening pokriva sve navedene teme i najčešće se organizuje kao dvodnevna edukacija u zavisnosti od broja sati edukacije. Broj sati edukacije je 10. Članovi grupe se ne mijenjaju u toku trajanja edukacije. Broj učesnika po grupi je od 20 do 25 učesnika.
Edukacija je bazirana na radioničarskom principu.

Edukaciju vode:
- Maša Mirković, diplomirana socijalna radnica (biografija)
- Dario Lipovac, magistar psihologije, (biografija)

 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri